عروس پاییز

ویژگی های تابلو :

  • اندازه طول : ۱۰۰
  • اندازه عرض : ۸۰
  • تکنیک : رنگ روغن
  • سال اجرا : ۱۳۹۸
  • وضعیت : بدون قاب
  • نوع بوم : مرغوبترین بوم ایرانی موجود در بازار و دور سفید
  • سبک : رئال امپرسیون
  • نوع رنگ : وینزور
  • موضوع : پرتره و فیگور انسان و منظره ی پاییزی

اندازه عرض:۸۰ اندازه طول:۱۰۰ تکنیک:رنگ روغن وضعیت:بدون قاب سال اجرا:۱۳۹۸ این نقاشی،نسخه اصلی می باشد.

نقاشی هنر لذت آفرینش ناهید قرنی قرنی آموزشگاه نقاشی آموزش نقاشی تابلو رنگ روغن تابلو رنگ روغن تابلو رنگ روغن تابلو رنگ روغن تابلو رنگ روغن رئالیسم