طبیب عشق (مادر)

ویژگی های تابلو :

این نقاشی نسخه ی اصلی ی باشد ،  نقاش در بک گراند تابلو از حجم بالای رنگ و ضربات کاردک بهره جسته و با حجم رنگ بعد بسیاری در تابلو  ایجاد کرده است موضوع نقاشی نمایی از شهرستان گلپایگان می باشد.

نقاشی هنر لذت آفرینش ناهید قرنی قرنی آموزشگاه نقاشی آموزش نقاشی تابلو رنگ روغن گلپایگان گوگد نقاش نعاصر گرانترین نقاشی جهان