تعداد 1 تابلو از هنرمند گرامی "غزال حاتمی " یافت شد .