تعداد 3 تابلو از هنرمند گرامی "مهشاد افراه " یافت شد .