تعداد 1 تابلو از هنرمند گرامی "اسری کفایتی " یافت شد .