تعداد 5 تابلو از هنرمند گرامی "غزاله اصفهانی " یافت شد .