تعداد 3 تابلو از هنرمند گرامی "شکیبا مقیمی " یافت شد .