تعداد 1 تابلو از هنرمند گرامی "مائده اصغری " یافت شد .