تعداد 21 تابلو از هنرمند گرامی "ناهید قرنی " یافت شد .